Balkondekor.com Freelance Kişisel Veri İşleme Politikası

Bu metin “balkondekor.com” sitesine ücrete mukabil içerik üreten kişilerin verilerinin işlenmesi ile ilgili 6698 sayılı kanun nezdinde hazırlanan bilgilendirme metnidir. Balkondekor.com Sarper Subaşı tarafından işletilmektedir. Veri sorumluluğu Sarper Subaşı tarafından üstlenilmiştir.

Kişisel Verilerin Kullanımı ve Paylaşımı

 “balkondekor.com” topladığı verileri hukuki sorumluluklarının ifası için toplar, işler ve kullanır.

Ayrıca “balkondekor.com” 5651 sayılı kanun gereğince toplanan bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna teslim edebilir.

Kişisel Bilgilerin Toplanma Yöntemi:

“balkondekor.com” aşağıda verilen bilgileri belirtilen yöntemler ile toplamaktadır:

– Çerezler ve Portal aracılığı ile toplanan bilgiler: Portalda bulunan çerezlerimiz ve Arayüz tarafından toplanan bilgiler.

-Veri İlgilisi ile elektronik ortamda yapılan görüşmeler sonucu toplanan bilgiler.

Toplanan Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Toplanan kişisel veriler taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri ve ifası için kullanılır.

Toplanan Kişisel Veriler

Kişinin Sağladığı İçerik İçerisinde Bulunan Yüz/Sıfat Verisi: Veri ilgilisi balkondekor.com’a üreteceği içerik içerisinde kendisine ait yüz/sıfat verisini kullanması halinde bu verinin işlenmesinde makyajmaster.com sorumludur.

İletişim Bilgisi ve Cep Telefonu Numarası: Balkondekor.com çalıştığı üçüncü kişilerle iletişim kurabilmek adına iletişim bilgilerini toplar.

Ad, Soyad Verisi: Balkondekor.com çalıştığı üçüncü kişilerle iletişim kurabilmek adına ad soyad bilgilerini toplar.

Veri İlgilisinin Hakları

Kişisel Verileri toplanan veri ilgilisi 6698 sayılı kanun gereğince aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Mevzuatta bahsedilen şartlar halinde kişisel verilerin silinmesini talep etme

– Silinen ve eksik veya yanlış işlenen verilerdeki değişikliklerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

-Veri işlenmesi ve analizi sırasında kişinin aleyhine sonuç çıkmasına itiraz etme.

İlgili taleplerinizi Portalın iletişim kısmından veya [email protected] adresinden iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Ad Soyad ve İletişim Verileri: Bu kalemde toplanan veriler sözleşme görüşmeleri ve ifasına müteakip 1 yıl boyunca saklanır.

Kişinin Sağladığı İçerik İçerisinde Bulunan Yüz/Sıfat Verisi: Bu kalemde toplanan veriler sözleşmenin ifasıyla beraber 6698 sayılı kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının c, e ve f bendi gereğince veri ilgilisinin açık rızası olmaksızın işlenir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Bu metin içerisinde bahsedilen kişisel veri kalemleri, veritabanlarının bulunduğu konum sebebiyle Amerika Birleşik Devletlerine aktarılır.

Kişisel Veri Güvenliği

Balkondekor, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasına yönelik gerekli idari ve teknik tedbirleri alır.